Rodzina Rodzinie Garwolin

Regulamin

REGULAMIN STOWARZYSZENIA RODZINA RODZINIE


Stowarzyszenie Rodzina Rodzinie realizuje swoją formację poprzez:

       § 1. Stałą formację duchową

§ 2. Dialog małżeński.

§ 3. Spotkania w małych grupach.

§ 4. Adoracja Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie.

§ 5. Katecheza rodzinna.

§ 6. Dni skupienia.

§ 7. Spotkanie podsumowujące i wyjazd członków Stowarzyszenia.

§ 8. Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia.

§ 9. Udział w warsztatach pedagogiczno – psychologicznych.

§ 10. Wzajemna pomoc rodzina rodzinie w ramach Stowarzyszenia.

§ 11. Akcje charytatywne i inne wydarzenia.

§ 12. Świętowanie dni patronów Stowarzyszenia:

 • Święto Świętej Rodziny – pierwsza niedziela po Bożym Narodzeniu,
 • Wspomnienie Luigi i Maria Beltrame Quattrocchi – 25 listopada.


§ 1

Stała formacja duchowa

1. Podstawą pracy formacyjnej członków Stowarzyszenia Rodzina Rodzinie jest:

 • miesięczna Spowiedź Święta lub kierownictwo duchowe,
 • codzienna modlitwa: osobista, małżeńska, rodzinna,
 • dodatkowa Msza Święta w ciągu tygodnia,
 • czynne uczestniczenie w roku liturgicznym (rekolekcje, nabożeństwa majowe, nabożeństwa czerwcowe, droga krzyżowa itp.),
 • aktywny udział w życiu i tradycji parafii.

      2. Wszyscy członkowie wspólnoty zobowiązani są do systematycznego pogłębiania swojego życia duchowego i sakramentalnego


§ 2

Dialog małżeński

 1. Dialog małżeński to tworzenie komunii i jedności małżeńskiej. Dialog małżeński dotyczy relacji i uczuć małżonków mniej spraw organizacyjnych rodziny czy kwestii wychowawczych związanych z dziećmi.
 2. Dialog powinien odbywać się przynajmniej  1 raz w miesiącu. Wskazane aby dla małżeństwa był to dzień szczególny (np.: miesięcznica ślubu).


§ 3

Spotkania w małych grupach

 1. Mała grupa liczy od 4 do 6 małżeństw.
 2. Spotkania w małych grupach odbywają nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu.
 3. Tematy spotkań określane są przez Zarząd w porozumieniu z kapelanem Stowarzyszenia lub inną osobą delegowaną przez kapłana.
 4. Kolejne spotkania małej grupy prowadzi rodzina po rodzinie. Każda mała grupa ustala samodzielnie kto i kiedy prowadzi spotkanie. Niezbędne jest aby każda rodzina z małej grupy poprowadziła spotkanie co najmniej 1 raz w ciągu roku.
 5. Wskazane jest aby spotkanie małej grupy prowadziła inna rodzina niż ta u której odbywa się spotkanie.
 6. Spotkanie na zadany temat nie powinno trwać dłużej niż 2 godziny.
 7. Główne elementy spotkania małej grupy:
 1. Wspólna modlitwa rozpoczynająca spotkanie,
 2. Podzielenie się owocami (doświadczeniem) poprzedniego spotkania, krótka informacja jak i co wprowadziłem (wprowadziliśmy) z ostatniego spotkania, jak Bóg działał w moim życiu,
 3. Czytanie i rozważanie słowa Bożego,
 4. Dzielenie się słowem czyli co odczytuję przez to konkretne Słowo (wypowiedzi wszystkich uczestników spotkania),
 5. Przedstawienie tematu głównego spotkania,
 6. Dyskusja nad tematem,
 7. Wnioski co można zmienić w swoim (małżeńskim) życiu. Wskazane podjęcie postanowienia do kolejnego spotkania.
 1. Po spotkaniu dopuszcza się kontynuację spotkania przy kawie i herbacie w czasie nieograniczonym.


§ 4

Adoracja Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie

 1. Adoracja indywidualna lub wspólnotowa powinna odbywać się co najmniej  raz na miesiąc.
 2. Adoracja wspólnotowa odbywa się w każdy pierwszy piątek miesiąca.
 3. W adoracji mogą brać udział dzieci.


§ 5

Katecheza Rodzinna

 1. Katecheza rodzinna jest wprowadzaniem dzieci w życie sakramentalne i powinna odbywać się w rodzinie. Celem Katechezy Rodzinnej jest:
 • Przygotowanie do głębszego przeżywania celebracji Tajemnic Wiary,
 • Pomoc w rozwoju duchowym dziecka.
 1. Katechezy Rodzinna dostosowywana jest przez rodziców do wieku, potrzeb i możliwości dzieci.
 2. Dopuszcza się Katechezę Rodzinną ogólną dla Stowarzyszenia związaną z tematem rocznym i wydarzeniami roku liturgicznego czy też patronami Stowarzyszenia. Treść i temat Katechezy ogólnej ustalany jest przez prowadzących z Kapelanem Stowarzyszenia.


§ 6

Dni skupienia

 1. Dni skupienia odbywają się oddzielnie dla kobiet i mężczyzn.
 2. Terminy i czas trwania dni skupienia oraz tematyka, określana jest przez Kapelana Stowarzyszenia po poinformowaniu Zarządu Stowarzyszenia.
 3. W dniach skupienia Stowarzyszenia mogą brać udział bliscy i znajomi członków Stowarzyszenia.


§ 7

Spotkanie podsumowujące i wyjazdy stowarzyszenia.

 1. Całoroczna praca Stowarzyszenia podsumowywana jest na spotkaniu wakacyjnym.
 2. Podczas spotkania wakacyjnego podejmowane są zobowiązania na nowy rok pracy oraz składane są propozycje rocznego tematu wiodącego.
 3. Zarząd Stowarzyszenia w porozumieniu z Kapelanem Stowarzyszenia planują termin i miejsce wyjazdów w ciągu roku oraz dłuższego wyjazdu wakacyjnego.
 4. Wyjazdy w ciągu roku związane są z tematem formacyjnym i są przygotowywane przez osoby delegowane przez zarząd Stowarzyszenia.
 5. Zarząd Stowarzyszenia przygotowuje wyjazd wakacyjny od strony organizacyjno -  technicznej.


§ 8

 Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia

 1. Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia odbywają się zgodnie z zasadami określonymi w Statucie Stowarzyszenia.
 2. W posiedzeniach Zarządu uczestniczy Kapelan Stowarzyszenia , rodziny liderujące w danym roku oraz osoby zainteresowane.
 3. Na spotkaniach Zarządu poruszane są tematy związane z bieżącym funkcjonowaniem Stowarzyszenia.
 4. Na Zarząd zgłasza są wszystkie inicjatywy i propozycje akcji które Stowarzyszenia chce zainicjować lub współuczestniczyć.
 5. Wszelkie decyzje Zarządu przekazywane są rodzinom liderującym w małych grupach.
 6. Zarząd podejmuje decyzje o podziale na małe grupy oraz przenosinach w ramach małych grup całego Stowarzyszenia w porozumieniu z Kapelanem Stowarzyszenia.


§ 9

Udział w warsztatach pedagogiczno – psychologicznych

 1. Zarząd Stowarzyszenia w porozumieniu z Kapelanem Stowarzyszenia ustala i zatwierdza zakres tematów warsztatów pedagogiczno – psychologicznych.
 2. Osoby wskazane przez Zarząd organizują warsztaty i wspierają uczestników w ewentualnym dalszym kierunku pracy w danym temacie.


§ 10

 Wzajemna pomoc rodzina rodzinie w ramach Stowarzyszenia.

 1. W ramach stowarzyszenia realizowana jest wzajemna pomoc rodzina rodzinie.
 2. Pomoc i wsparcie zależne jest od potrzeb i realizowane w miarę możliwości.
 3. Pomoc może być poszerzona o rodziny spoza stowarzyszenia a potrzebujące wsparcia.
 4. Decyzje dotyczące wsparcia podejmuje Zarząd na wniosek lub prośbę rodziny należącej do stowarzyszenia.


§ 11

Akcje charytatywne i inne wydarzenia

 1. Członkowie Stowarzyszenia składają na posiedzeniu Zarządu propozycje przeprowadzania przez Stowarzyszenie akcji charytatywnych lub innych wydarzeń albo propozycje włączenia się członków Stowarzyszenia w działania innych organizacji.
 2. Zarząd w porozumieniu z Kapelanem Stowarzyszenia akceptuje termin, temat i działania które będą podejmowane w ramach akcji charytatywnych lub innych wydarzeń.
 3. Wszyscy członkowie stowarzyszenia są zobligowani do czynnego włączania się w przeprowadzane akcje.
 4. Wnioski z akcji charytatywnej lub innych wydarzeń omawiane są na posiedzeniu Zarządu a skrócona informacja przekazywana na spotkaniach małych grupek i do wiadomości ogólnej.


§ 12

Świętowanie dni patronów Stowarzyszenia

 1. Zarząd Stowarzyszenia w porozumieniu z Kapelanem Stowarzyszenia ustala sposób świętowania dni patronów Stowarzyszenia.
 2. Zasadniczym punktem przeżywania dni patronów jest wspólnotowa Eucharystia, która gromadzi wszystkich członków stowarzyszenia wraz z dziećmi.
 3. Bardzo ważną częścią obchodów dnia patronów jest radosne przebywanie we wspólnocie wyrażone przez różne formy aktywności.

Odwiedzin: 54882