Rodzina Rodzinie Garwolin

Statut

STATUT STOWARZYSZENIA RODZINA RODZINIERozdział I 

Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Rodzina Rodzinie zwane dalej Stowarzyszeniem. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

§ 2

Patronami Stowarzyszenia jest Święta Rodzina oraz Maria Corsini i Luigi Quattrocchi

§ 3

Stowarzyszenie prowadzi działalność statutową zgodnie z nauką Kościoła katolickiego na rzecz sakramentalnych małżonków i ich dzieci.

§ 4

Stowarzyszenie powstało jako inicjatywa rodzin przy parafii. Stowarzyszenie jest otwarte dla wszystkich osób pragnących uczestniczyć w działalności objętej niniejszym statutem. Intencją Stowarzyszenia jest pomoc wszystkim osobom (zgodnie z celami i możliwościami Stowarzyszenia) i nauczaniem Kościoła Katolickiego na temat małżeństwa i rodziny  z uwzględnieniem współczesnych osiągnięć psychologii i pedagogiki na temat wychowania i jedności małżeńskiej.

§ 5

Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.

§ 6

Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy "Prawo o stowarzyszeniach" z dn. 7 kwietnia 1989 r. (Dz. U. z 1989 roku, nr 79, poz. 855, z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

§ 7

Terenem działania Stowarzyszenia jest terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Siedzibą Stowarzyszenia jest siedziba władz naczelnych, która mieści się w mieście Garwolin przy parafii Przemienienia Pańskiego, ul. Staszica 11, 08-400 Garwolin.

§ 8

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków oraz wolontariuszy. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

§ 9

Stowarzyszenie ma prawo używać odznak, pieczęci i logo (znaku graficznego) na zasadach określonych w przepisach szczególnych.

Rozdział II

Cele i sposoby działania

§ 10

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Propagowanie idei małżeństwa sakramentalnego jako drogi rozwoju duchowego i społecznego.
 2. Dążenie do zmian zapisów ustawowych w Kodeksie Rodzinnym mających na celu wzmocnienie trwałości małżeństw.
 3. Pomoc w przezwyciężaniu trudności i wspieranie sakramentalnych małżonków i ich dzieci.
 4. Pomoc w budowaniu ,,komunii’’ i odbudowie więzi rodzinnych w oparciu o naukę Kościoła katolickiego.
 5. Wsparcie psychologiczne i duchowe sakramentalnych małżonków i ich dzieci dotkniętych kryzysem w rodzinie.
 6. Promowanie chrześcijańskiej pedagogiki w wychowaniu dzieci.

§ 11

 1.  Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez między innymi:

1) Dążenie do zmniejszenia liczby orzekanych rozwodów poprzez poradnictwo rodzinne i propagowanie idei wierności Bogu, sakramentalnemu współmałżonkowi i przysiędze małżeńskiej.

2) Organizowanie, patronowanie, promowanie tematycznych spotkań mających na celu dzielenie się własnym doświadczeniem jedności, piękna, dobra, osiągnięć i trudu życia w małżeństwie i rodzinie.

3) Organizowanie, patronowanie, promowanie warsztatów, doradztwa (prawnego, psychologicznego i innego), szkoleń i konferencji.

4) Organizowanie, patronowanie, promowanie dni skupienia i rekolekcji mających na celu rozwój duchowy małżonków z możliwością zabezpieczenia opieki dla dzieci.

5) Organizowanie, patronowanie, promowanie spotkań i wyjazdów integracyjnych dla małżonków z możliwością uczestniczenia w nich dzieci (pielgrzymki, wycieczki, wyjazdy sportowo - rekreacyjne, itp.).

6) Zakładanie, prowadzenie placówek realizujących cele statutowe Stowarzyszenia (poradnictwo, doradztwo, terapia).

8) Tworzenie, rozprowadzanie, udostępnianie materiałów edukacyjnych i informacyjnych w formie drukowanej, dźwiękowej i wideo oraz umieszczanie ich na stronach internetowych.

9) Promowanie życia wolnego od używek.

10) Doradztwo prawne, psychologiczne, mediacje.

11) Popularyzowanie literatury i rozprowadzanie książek, czasopism, broszur, plakatów, filmów, nagrań audio dotyczących problematyki małżeństw i rodzin.

12) Współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, podmiotami gospodarczymi, środkami masowego przekazu, oraz innymi organizacjami w zakresie realizacji celów statutowych.

13) Współpracę z wszelkimi osobami oraz instytucjami o podobnych celach działania.

14) Rozpoznawanie potrzeb małżeństw oraz badanie opinii publicznej.

 1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez działalność nieodpłatną i odpłatną na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873).
 2. Działalność nieodpłatna prowadzona jest przez:

1) Propagowanie idei małżeństwa sakramentalnego jako drogi rozwoju duchowego i społecznego.

2) Dążenie do zmniejszenia liczby orzekanych rozwodów poprzez poradnictwo rodzinne i propagowanie idei wierności Bogu, sakramentalnemu współmałżonkowi i przysiędze małżeńskiej.

3) Organizowanie, patronowanie, promowanie tematycznych spotkań mających na celu dzielenie się własnym doświadczeniem piękna, dobra i trudu życia w małżeństwie i rodzinie.

4) Organizowanie, patronowanie, promowanie warsztatów, doradztwa (prawnego, psychologicznego i innego), szkoleń i konferencji.

5) Dążenie do zmian zapisów ustawowych w Kodeksie Rodzinnym mających na celu wzmocnienie trwałości małżeństw.

6) Organizowanie, patronowanie, promowanie dni skupienia i rekolekcji mających na celu rozwój duchowy małżonków z możliwością zabezpieczenia opieki dla dzieci.

7) Organizowanie, patronowanie, promowanie spotkań i wyjazdów integracyjnych dla małżonków z możliwością uczestniczenia w nich dzieci (pielgrzymki, wycieczki, wyjazdy sportowo - rekreacyjne, itp.).

8) Zakładanie, prowadzenie placówek realizujących cele statutowe Stowarzyszenia (poradnictwo, doradztwo, terapia).

9) Tworzenie i prowadzenie tematycznych stron internetowych.

10) Tworzenie, rozprowadzanie, udostępnianie materiałów edukacyjnych i informacyjnych w formie drukowanej, dźwiękowej i wideo oraz umieszczanie ich na stronach internetowych.

11) Prowadzenie i przetwarzanie baz danych, związanych tematycznie z celami statutowymi.

12) Doradztwo prawne, psychologiczne, mediacje.

13) Popularyzowanie literatury i rozprowadzanie książek, czasopism, broszur, plakatów, filmów, nagrań audio dotyczących problematyki małżeństw i rodzin.

14) Współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu, oraz innymi organizacjami w zakresie realizacji celów statutowych.

15) Współpracę z wszelkimi osobami oraz instytucjami o podobnych celach działania.

16) Rozpoznawanie potrzeb małżeństw oraz badanie opinii publicznej.

 1. Działalność odpłatna prowadzona jest przez:

1) Organizowanie, patronowanie, promowanie warsztatów, doradztwa (prawnego, psychologicznego i innego), szkoleń i konferencji.

2) Organizowanie, patronowanie, promowanie dni skupienia i rekolekcji mających na celu rozwój duchowy małżonków z możliwością zabezpieczenia opieki dla dzieci.

3) Organizowanie, patronowanie, promowanie spotkań i wyjazdów integracyjnych dla małżonków z możliwością uczestniczenia w nich dzieci (pielgrzymki, wycieczki, wyjazdy sportowo - rekreacyjne, itp.).

4) Zakładanie, prowadzenie placówek realizujących cele statutowe Stowarzyszenia (poradnictwo, doradztwo, terapia).

5) Tworzenie, rozprowadzanie, udostępnianie materiałów edukacyjnych i informacyjnych w formie drukowanej, dźwiękowej i wideo oraz umieszczanie ich na stronach internetowych.

6) Doradztwo prawne, psychologiczne, mediacje.

7) Rozprowadzanie literatury, książek, czasopism, broszur, plakatów, filmów, nagrań audio dotyczących problematyki małżeństw i rodzin.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 12

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
 2. Osoba fizyczna może być członkiem zwyczajnym, wspierającym i honorowym, może nim zostać obywatel Rzeczpospolitej Polskiej oraz cudzoziemiec, także nie mający zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej. Członkostwo takie może uzyskać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych.
 3. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§ 13

 1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1) członków zwyczajnych,

2) członków wspierających,

3) członków honorowych.

 1. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą zostać tylko wspólnie małżonkowie pozostający w sakramentalnym związku małżeńskim (prawo głosu przysługuje oddzielnie każdemu z małżonków) oraz  osoba duchowna należąca do Kościoła katolickiego.
 2. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc duchową, finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
 3. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia, która wniosła wkład w rozwój idei i realizację celów statutowych Stowarzyszenia.
 4. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji zainteresowanego kandydata.
 5. Tytuł członka honorowego nadaje Zarząd.
 6. Rejestr wszystkich członków zwyczajnych, wspierających i honorowych prowadzi Zarząd.

§ 14

 1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do:

1) czynnego i biernego prawa wyborczego w wyborach do wszystkich władz Stowarzyszenia,

2) uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków oraz wypowiadania się i wyrażania opinii we wszelkich kwestiach dotyczących działalności Stowarzyszenia,

3) uczestniczenia we wszelkich formach działania służących realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,

4) korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia,

5) uczestnictwa w kształtowaniu i realizacji programu Stowarzyszenia.

 1. Członek zwyczajny obowiązany jest do:

1) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

2) regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,

3) dbania o dobre imię Stowarzyszenia,

4) aktywnego uczestniczenia we wszelkich formach działania służących realizacji celów Stowarzyszenia.

 1. Członkowie założyciele Stowarzyszenia, którzy podpisali listę założycieli dołączoną do wniosku o rejestrację Stowarzyszenia, stają się członkami zwyczajnymi z chwilą uprawomocnienia się postanowienia sądu o zarejestrowaniu Stowarzyszenia.

§ 15

 1. Członek wspierający, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada prawa określone w § 14 ust. 1 pkt. 2, 3.
 2. Członek wspierający ma prawo brać udział w pracach Stowarzyszenia oraz zgłaszać do władz Stowarzyszenia uwagi i propozycje.
 3. Członek wspierający posiada obowiązki określone w § 14 ust. 2 pkt. 1, 3.

§ 16

 1. Członek honorowy Stowarzyszenia ma wszystkie uprawnienia przysługujące członkom zwyczajnym za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
 2. Członkowie honorowi i wspierający są zwolnieni ze składek członkowskich.

§ 17

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, 2) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,

3) skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 12 miesięcy,

4) skreślenia z listy członków na skutek postępowania sprzecznego z nauką Kościoła Katolickiego na temat małżeństwa.

5) skreślenia z listy członków w przypadku nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia bądź działania na jego szkodę.

 1. Osoba skreślona lub wykluczona z członkostwa ma prawo wniesienia odwołania do Zarządu Stowarzyszenia w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.
 2. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 2.
 3. W wyjątkowych sytuacjach mających na względzie dobro duchowe członka Stowarzyszenia Zarząd może wstrzymać się z uchwałą o skreśleniu z listy członków.

Rozdział IV

Organy Stowarzyszenia

§ 18

Władzami naczelnymi Stowarzyszenia są:

1) Walne Zebranie Członków, (dla uproszczenia – dalej Walne Zebranie).

2) Zarząd,

3) Komisja Rewizyjna.

§ 19
Walne Zebranie Członków

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

1) z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,

2) z głosem doradczym - członkowie wspierający i członkowie honorowi.

§ 20

 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Walne Zebranie Członków zwoływane jest raz w roku przez Zarząd w terminie do 30 kwietnia danego roku.
 3. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w szczególnie uzasadnionych zwołuje Zarząd, z zastrzeżeniem § 23 ust. 5:

1) z własnej inicjatywy,

2) na żądanie Komisji Rewizyjnej,

3) na pisemny wniosek, co najmniej połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych.

 1. Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w ciągu 2 tygodni, od dnia otrzymania żądania lub wniosku określonego w ust. 4 pkt. 2 i 3.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 21

Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:

1) uchwalenie statutu i jego zmian,

2) uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia,

3) wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia,

4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

5) ustalanie budżetu Stowarzyszenia

6) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomegoi ruchomego,

7) ustalanie wysokości składek członkowskich,

8) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

9) inne, wynikające z niniejszego statutu.

§ 22

 1. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia członków Stowarzyszenia co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.
 2. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów członków obecnych na Zebraniu.

§ 23
Zarząd

 1. Zarząd jest naczelną władzą Stowarzyszenia. Kieruje on całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków
 2. Zarząd składa się z 3 do 5 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków.
 3. Członkowie Zarządu wybierają spośród siebie Prezesa.
 4. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż 2 razy w roku.
 5. Członków Zarządu, na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję w trakcie kadencji powołuje Walne Zebranie. W przypadku utraty zdolności Zarządu do podejmowania uchwał, Walne Zebranie w celu uzupełnienia składu Zarządu zwołuje Komisja Rewizyjna.

§ 24

Do zakresu działania Zarządu należy:

1) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków

2) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

3) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,

4) podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków,

5) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

§ 25

 1. Kadencja Zarządu Stowarzyszenia trwa 3 lata, a jego wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów obecnych członków Walnego Zebrania Członków.
 2.  Obrady Zarządu zwołuje oraz im przewodniczy Prezes, a przy głosowaniach w razie równej liczby głosów głos Prezesa jest decydujący
 3. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum).

§ 26

Komisja Rewizyjna

 1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza.
 4. Zwoływanie Walnego Zgromadzenia w przypadku określonym w §23 ust. 5. Ust. 2 stasuje się także do uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej w trakcie jej kadencji.
 5. Ust. 2 stasuje się także do uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej w trakcie jej kadencji.

§ 27

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

1) kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia,

2) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,

3) wnioskowanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo wnioskowania zwołania posiedzenia Zarządu,

4) zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,

5) składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium naczelnym władzom Stowarzyszenia,

6) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

§ 28

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
 2. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba, która była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu Głównego z głosem doradczym.
 4. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

§ 29

W przypadkach określonych w § 27 pkt. 3 i 4 Walne Zebranie Członków winno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia wniosku, a posiedzenie Zarządu nie później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.

§ 30

 1. Kadencja Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 3 lata, a jej wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów obecnych członków Walnego Zebrania Członków.
 2. Uchwały Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum).

Rozdział V

Majątek i fundusze

§ 31

 1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

1) składki członkowskie,

2) darowizny, zapisy i spadki,

3) dotacje i dochody z ofiarności publicznej,

4) loterie i licytacje.

5) odsetki z lokat bankowych,

6) dochód z odpłatnej działalności pożytku publicznego.

 1. Składki członkowskie w wysokości miesięcznej określonej przez Walne Zebranie powinny być wpłacane na konto Stowarzyszenia nie później niż do końca każdego miesiąca kalendarzowego. 
 2. Zabrania się:

1) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

2) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,

3) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 1. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 32

Prawo do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w zakresie spraw majątkowych przysługuje dwóm członkom Zarządu działającym łącznie, w tym Prezesowi.

Rozdział VI

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 33

 1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
 3. W przypadku podjęcia przez Walne Zebranie Członków uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków podejmuje jednocześnie uchwałę o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powołuje Komisję Likwidacyjną.
 4. Majątek likwidowanego Stowarzyszenia może być przeznaczony wyłącznie na cele charytatywne lub ogólnospołeczne.
 5. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 r. Nr 79 poz. 855 z późn. zm.).
Odwiedzin: 54883